શનિવાર, 19 માર્ચ, 2016

બાળમેળો -2016

શ્રી હનુમાનપુરા પ્રા.શાળા
મસ્તી આવી જ રહેશે। ..

બાલ સભા અભિનય

કોલાઝકામ

તોરણ  બનાવવા માં મદદ। ...

રોહિતભાઈ ટીમ સાથે


માટીકામ


5 વાગે કાયમી યાદ